Veninga, Jacob
Sa wie’t, sa is ‘t
Taal: Skiermuontseagersk


   Ferras immen mei dit gedicht
   Tafoegje oan 'Myn favorite gedichten'


© Tresoar, Ljouwert