Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Riemersma, Trinus
 Haw ik oait bern hân? (42 keer opgevraagd)Frysk1976  Ofspylje  
 Telst byinoar watst belibbe hast (51 keer opgevraagd)Frysk1968 – 1983  Ofspylje  
 Witst wat fijn is jong? (47 keer opgevraagd)Frysk1976  Ofspylje  
Rijs, Vincent
 Een hand van vlees (12 keer opgevraagd)Hollânsk1969-06-11  Ofspylje  
 Het licht (30 keer opgevraagd)Hollânsk1969-06-11  Ofspylje  
 Het papier (36 keer opgevraagd)Hollânsk1969-06-11  Ofspylje  
 Vogels (55 keer opgevraagd)Hollânsk1969-06-11  Ofspylje  
Rinsma, Gerard  (muzykgroep Gysbert)
?Dreamen fan doe (38 keer opgevraagd)Frysk16-1-1982  Ofspylje  
?Foar ast fuortgiest (54 keer opgevraagd)Frysk16-1-1982  Ofspylje  
 Ik rûn lêst troch in bosk (36 keer opgevraagd)Frysk1968 – 1983  Ofspylje  
?Wiesto derby? (35 keer opgevraagd)Frysk16-1-1982  Ofspylje  
?Wite swanen (38 keer opgevraagd)Frysk16-1-1982  Ofspylje  
Rixt  (Dorssen, Hendrika Akke van)
 Jirnsumer merke (49 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Lit my it liet (59 keer opgevraagd)Frysk1969-03-26  Ofspylje  
 Lit my it ûnkenbere (44 keer opgevraagd)Frysk1969-03-26  Ofspylje  
 Soelaas (43 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Teheistere wrâld (46 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
Roel fan Sumar
 3 gedichten (29 keer opgevraagd)Frysk1971  Ofspylje  
Roggeman, Willem M.
 Argument voor een zonsondergang (6 keer opgevraagd)Hollânsk1976  Ofspylje  
 De droom van een robot (7 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname