Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (123 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (101 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (110 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (128 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (139 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (90 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (110 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (96 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (92 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (107 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (114 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (259 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (203 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (114 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (127 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (131 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (144 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (153 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (125 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (112 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname