Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (118 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (97 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (106 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (124 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (114 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (86 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (100 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (92 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (88 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (103 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (109 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (251 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (181 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (104 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (123 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (125 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (136 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (143 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (117 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (99 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname