Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (71 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (75 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (81 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (82 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (71 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (66 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (70 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (72 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (70 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (81 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (69 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (190 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (125 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (75 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (93 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (92 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (99 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (98 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (92 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (69 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname