Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (101 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (95 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (92 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (109 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (85 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (82 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (82 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (83 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (86 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (95 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (86 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (224 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (167 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (95 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (109 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (106 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (117 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (122 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (108 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (85 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname