Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (70 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (73 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (79 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (81 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (71 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (66 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (69 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (70 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (69 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (70 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (68 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (188 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (123 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (73 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (92 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (90 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (98 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (95 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (90 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (68 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname